Guan Ze-ju (關則駒, b. 1941), China. 

Guan Ze-ju (關則駒, b. 1941), China.